Tech It Easy

Retail Data Sundsvall AB bedriver en del av verksamheten under namnet Tech It Easy som är i likhet med ett arbetsintegrerat socialt företag. Verksamheten är inte beroende av deltagarens arbetsinsats utan ses som ett stöd till verksamheten. Inom Tech It Easy erbjuds meningsfulla arbetsträningsplatser, där syftet och nivån med arbetsträningen varierar efter deltagarens behov, ev. utredning och kompetens. Den som arbetstränar erbjuds varierande uppgifter, flexibla arbetstider samt verktyg för sin arbetsträning och personliga utveckling i stimulerande miljöer där arbetsplatsanpassning och personkännedom är genomgående ledord.Verksamheten erbjuder bland annat personer med funktionsnedsättning, sociala problem, ofullständig skolgång eller med lång tid utan arbete en kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med organiserat och systematiskt stöd där deltagarna stärker tron på sina förmågor och möjligheter, utvecklar sitt eget kunnande och upptäcker nya förmågor hos sig själva och andra.

Arbetsträningens karaktär kan skilja sig från fall till fall då syftet för deltagaren kan vara allt från att analysera arbetsförmåga till att se hur deltagare fungerar på en arbetsplats socialt. Andra vinklingar kring arbetsträning kan helt enkelt inledningsvis handla om att bryta mönster samt skapa rutiner och grupptillhörighet för den arbetstränande.


Inledande för en arbetsträning är en inventering av deltagarens intresse, förmåga, önskemål samt förväntningar kring sin arbetsträning. Deltagare och handledare strukturerar upp ett arbetssätt och en handlingsplan. I samband med att deltagare växer och utvecklar sin roll i verksamheten förändras även successivt arbetssätt och arbetsområden där deltagare ges utvecklingsmöjligheter gällande sina arbetsuppgifter. Handledare har förmåga att möta deltagaren där den är, samt finnas på plats kontinuerligt vilket ger deltagaren en pålitlig och trygg arbetssituation.

Grunden är tron på deltagares vilja, förmåga och potential samt tron att olikheter berikar och bidrar. Med anpassad arbetsträning där deltagare bemöts positivt med respekt från handledare och övrig personal samt stöd och sammanhang finns möjlighet för deltagare att se och använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och öka kompetens, självkännedom, social förmåga, välmående och således anställningsbarheten.Med flera års erfarenhet inom handledning, praktik och arbetsprövning i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun har vi skapat bra och trygga rutiner samt en stabil grund för att ge deltagare väl anpassat stöd för sin arbetsträning. Att Retail Data Sundsvall AB bedriver sin verksamhet i direkt anslutning skapar även en smidig och stark integrering samt insikt och direkt länk mot den öppna arbetsmarknaden.Tydlig information, instruktioner samt händelser inom verksamheten presenteras löpande till både deltagare, handledare och uppdragsgivaren. Under arbetsträningens gång dokumenteras och utvärderas deltagarens utveckling där deltagaren erbjuds delaktighet och inflytande över sin egen arbetsträning och utveckling. Handlingsplan, utvärdering samt helhetsintryck kan användas både av Arbetsförmedlingens matchning, Försäkringskassan, kommun samt deltagare själv som vidare referens. Deltagare inom Tech It Easy kan även få direkta referenser från Retail Data Sundsvall AB och tillhörande partners.

Beskrivningen, värderingen och metodiken har sin grund i en arbetsträning som bedrivs med följande beståndsdelar och syfte.

Deltagare erbjuds:
Meningsfulla arbetsuppgifter
Arbetskamrater
Utbildning                                             
Integrering
Yrkesrollsutveckling
Kontaktnät
Kompetensutveckling
Tillhörighet

Detta genomförs genom:
Kreativ miljö
Varierande uppgifter
Anpassade arbetssätt
Projekt
Praktiska moment
Arbetsplatsanpassning
Lära genom att göra/visa
Handledning

Syftet är att ge deltagare stärkt:
Anställningsbarhet
Kompetens
Tillhörighet
Självkännedom
Arbetsförmåga
Självförtroende
Social kompetens
Referens för vidare karriär

Live Feed

Aktuella externa IT-jobb

PDF:er

7-stegprogrammet (under uppbyggnad)

Ett samarbete mellan: