Villkor

Köpvillkor företag

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Beställningar sker via mejl eller telefon såvida ej annat avtalats. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Retail Data Sundsvall lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla produktpriser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Stat, kommun, landsting samt aktiebolag (AB) erbjuds betalning mot faktura. Försäljning till aktiebolag (AB) och handelsbolag (HB) sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning femton (30) dagar från fakturadatum om ej annat avtalats. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Om order skall betalas mot faktura och varuvärdet understiger 500:- exkl moms tillkommer det en expeditionsavgift om 50:- exkl moms. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton(25) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Retail Data Sundsvall råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

Leveranstider
Vid beställning ges preliminär leveranstid. Retail Data Sundsvall reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för denna leveransindikering vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför fraktkostnad för kund.

Leveranser
leverans sker på köpare/Retail Data Sundsvall bestämd plats, eller med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Retail Data Sundsvall vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Retail Data Sundsvall effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att montering av datorsystem påbörjats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör.

Felbeställda varor
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms. Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske omedelbart eller senast 5 dagar räknat från leveransdatum. Retur av produkter godkänns inte vid bruten förpackning.vissa produkter infattas inte av denna returrätt, så som CD-R skivor och toner.

Ej Fullföljd order från mottagaren vid leveranssätten:
Om mottagaren ej tar emot/hämtar gods som är beställt från Retail Data Sundsvall faktureras 500:-/försändelse.

Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års fabriks/leverantörs garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter såsom exempelvis fläktar. köparen har aldrig bättre rätt mot Retail Data Sundsvall än vad Retail Data Sundsvall har mot respektive tillverkare. Retail Data Sundsvall står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. I fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid.

Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kunds ansvar att begära returnummer, samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer. Kund kan inte begära att vi skall stå fraktkostnaden från kund till oss. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt. Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms. Returnummer är giltiga i 7 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Försändelser som saknar returnummer vägras vid ankomst till oss. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av Retail Data Sundsvall. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Retail Data Sundsvall kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Retail Data Sundsvall uppmanar därför köpare att alltid ta erfoderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av sådan karaktär att Retail Data Sundsvall inte kan/får lösa eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Retail Data Sundsvall i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Retail Data Sundsvall kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Retail Data Sundsvalls sida, som gör att Retail Data Sundsvall ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Retail Data Sundsvall befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Köpvillkor privat
Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen.

Beställning
Beställningar sker via mejl eller telefon såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Retail Data Sundsvall lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla produktpriser är angivna i svenska kronor inklusive moms och frakt. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans godkännande. Retail Data Sundsvall råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

Leveranstider
Vid beställning ges preliminär leveranstid. Retail Data Sundsvall reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för denna leveransindikering vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför fraktkostnad för kund.

Leveranser
leverans sker på köpare/Retail Data Sundsvall bestämd plats, eller med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Retail Data Sundsvall vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Retail Data Sundsvall effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att montering av datorsystem påbörjats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör.

Felbeställda varor
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms. Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske omedelbart eller senast 5 dagar räknat från leveransdatum. Retur av produkter godkänns inte vid bruten förpackning.vissa produkter infattas inte av denna returrätt, så som CD-R skivor och toner.

Ej Fullföljd order från mottagaren vid leveranssätten:
Om mottagaren ej tar emot/hämtar gods som är beställt från Retail Data Sundsvall faktureras 500:-/försändelse.

Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års fabriks/leverantörs garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter såsom exempelvis fläktar. köparen har aldrig bättre rätt mot Retail Data Sundsvall än vad Retail Data Sundsvall har mot respektive tillverkare. Retail Data Sundsvall står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. I fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kunds ansvar att begära returnummer, samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer. Privatkund kan inte begära att vi skall stå fraktkostnaden från kund till oss. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt. Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 350:- exkl. moms. Returnummer är giltiga i 7 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Försändelser som saknar returnummer vägras vid ankomst till oss. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av Retail Data Sundsvall. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Retail Data Sundsvall kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Retail Data Sundsvall uppmanar därför köpare att alltid ta erfoderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av sådan karaktär att Retail Data Sundsvall inte kan/får lösa eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Retail Data Sundsvall i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Retail Data Sundsvall kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Retail Data Sundsvalls sida, som gör att Retail Data Sundsvall ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Retail Data Sundsvall befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.